Jaarverslag 2019

Overige gegevens

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming

(in euro's)

Exploitatie resultaat

(775.774)

Af: Toevoeging egalisatie bestemmingsreserve

Toevoeging bestemmingsreserve vernieuwing Experience

(600.000)

Toevoeging Rolling Forecast Reserve

(190.000)

Bij: Vrijval uit egalisatie bestemmingsreserve

616.875

Vrijval uit bestemmingsreserve vernieuwing Experience

954.223

Mutatie algemene reserve

5.324

P3 Verloop bestemmingsreserves

(in euro's)

Saldo

Dotaties

Vrijval

Overige

Saldo

31-12-2018

2019

mutaties

31-12-2019

Egalisatie reserve

3.468.749

(616.875)

2.851.874

Vernieuwing Experience

5.962.500

600.000

(954.223)

5.608.277

Rolling Forecast Reserve

190.000

190.000

Overige bestemmingsreserve

270.000

270.000

9.701.249

790.000

(1.571.098)

8.920.151

Verklaring Raad van Toezicht

De raad van toezicht van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid keurt de jaarrekening 2019 goed en stemt in met de daarin opgenomen verwerking van het resultaat.

Onno Hoes (Voorzitter)

Julia Noordegraaf

Karin de Groot

Hedwig Saam

Bert Huisjes

Arendo Joustra

Mieke Pigeaud

Hilversum 26 maart 2020

Controleverklaring