Jaarverslag 2019

Bericht van de Raad van Toezicht

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model met één directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is de werkgever van het Bestuur en houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Beeld en Geluid. Ook staat de Raad van Toezicht de directeur-bestuurder met raad en advies terzijde. Bij de invulling van zijn taak richt de Raad zich op het belang van de stichting en de bij de stichting betrokken personen. In de uitvoering van zijn taak als toezichthouder neemt de Raad van Toezicht de toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen uit de statuten en de Governance Code Cultuur in acht.

Onno Hoes

In 2019 kwam de Raad van Toezicht vijf keer bij elkaar. In juli werd het jaarlijkse werkbezoek georganiseerd in een dependance van Beeld en Geluid; de Bunker in de Scheveningse duinen. De leden werden daar geïnformeerd over de nitraat-collectie die daar wordt bewaard en organiseerden aldaar tevens het afscheid van mevrouw Ter Horst in haar hoedanigheid als voorzitter.

Tevens zijn dit jaar de heer Minkman en mevrouw Rijxman afgetreden als lid van de raad in resp. februari en juli en mocht de Raad van Toezicht de heer Hoes verwelkomen als voorzitter en mevrouw Pigeaud als lid en tevens voorzitter van de Auditcommissie.

Buiten de reguliere vergaderingen om vond regelmatig overleg plaats tussen de voorzitter en de directeur-bestuurder. In februari 2019 vond een jaargesprek plaats tussen de Raad en alle leden van de Ondernemingsraad (OR), in het kader van de aan de OR gedane adviesaanvraag ‘Beter en Gedurfder’. Daarnaast spraken alle leden van de Raad met het dagelijkse bestuur van de Ondernemingsraad over de gang van zaken, in december.

Benoeming Onno Hoes tot voorzitter

De heer Onno Hoes werd per 11 juli 2019 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij volgt hiermee mevrouw Ter Horst op die de voorzittershamer met verve heeft gehanteerd in de voorgaande 8 jaar. Beeld en Geluid is haar hier dankbaar voor.

Als belangrijke competenties voor de nieuwe voorzitter waren in de profielschets genoemd dat hij/zij een succesvolle loopbaan heeft als verbindende, ervaren en allround bestuurder van een grote non-profitorganisatie, alsmede ervaring met politieke netwerken. Deze aspecten sprongen er bij de heer Hoes uit in vergelijking tot de andere kandidaten.

Daarnaast spraken zijn persoonlijkheid en zijn stijl in het voorzitterschap het meest aan en is de selectiecommissie van mening dat deze een goede match vormen met de overige leden in de Raad en de directeur-bestuurder.

De werving geschiedde openbaar en met de inzet van werving- en selectiebureau Public Spirit.

Strategische ontwikkelingen

Vanuit zijn toezichtstaken besteedde de Raad van Toezicht aandacht aan de voortgang en realisatie van de belangrijkste strategische ontwikkelingen van Beeld en Geluid. De Raad richtte zijn aandacht op een aantal specifieke onderwerpen. Zo was daar het aangaan van de verregaande samenwerking met COMM - Museum voor Communicatie in Den Haag. De raad heeft zich laten informeren over het doel, nut en noodzaak, het perspectief en de risico’s en heeft daarna toestemming verleend voor het intensiveren van de samenwerking voor de duur van vooralsnog 3 jaar.

Ook richtte de Raad zich op de vernieuwing van het museum van Beeld en Geluid. Het proces, de stand van zaken, de inhoud, planning en financiering door middel van de Capital Campaign.

De werkzaamheden rond het risicomanagement traject binnen de organisatie en de daarbij behorende (strategische) risico inventarisatie stemde de Raad tevreden. Ook de Auditcommissie en Raad van Toezicht zijn gevraagd om hun visie op de strategische risico’s welke vanaf nu een vast agendapunt van de Auditcommissie zijn.

Tevens keurde de Raad het jaarverslag en de jaarrekening 2018 goed en de begroting en activiteitenplan voor 2020.

Onafhankelijk toezicht

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is akkoord gegaan met de statutenwijziging naar aanleiding van de eerder bereikte overeenstemming over de afschaffing van de benoemingsrechten van de NPO ten aanzien van de leden van de Raad van Toezicht van Beeld en Geluid. Deze wijziging is in februari door een notaris bekrachtigd. Door middel van deze bekrachtiging benoemt de Raad van Toezicht vanaf 20 februari 2019 zelf zijn leden aan de hand van het vastgestelde profiel; met uitzondering van de voorzitter, die wordt formeel door de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap benoemd. Binnen de Raad van Toezicht zijn afspraken gemaakt over een overgangsperiode voor de zittende leden in relatie tot de nieuwe statuten.

De Raad streeft ernaar alle beschreven competenties in het bovengenoemde profiel vertegenwoordigd te zien in de samenstelling van de Raad. Daarom besloot de Raad in september 2019 over te gaan tot werving van een nieuw lid met het profiel ‘juridische kennis’. Op 31 december 2019 was deze vacature nog niet vervuld.

De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code Cultuur en de organisatie past de daarin opgenomen aanbevelingen toe. Om potentiële belangenverstrengelingen te voorkomen zijn in 2019 aanpassingen in de wijze van benoeming van de leden van de Raad doorgevoerd en is aandacht besteed aan de deelname van mevrouw Noordegraaf aan een Europees samenwerkingsprojecten waar ook Beeld en Geluid in participeert. Mevrouw Noordegraaf is sinds 1 maart 2019 (tot en met 29 februari 2020) lid van het bestuur van het Europese Time Machine CSA project. Hierin zitten 33 kernpartners, waaronder Beeld en Geluid. Er zit geen vertegenwoordiger van Beeld en Geluid in het bestuur en er bestaat geen gezagsverhouding tussen Beeld en Geluid en mevrouw Noordegraaf binnen de organisatie en uitvoering van het project. Tevens heeft Beeld en Geluid zich gecommitteerd aan het consortium van CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) waar de Universiteit van Amsterdam, waar mevrouw Noordegraaf werkzaam is, deelneemt in het project CLARIAH-PLUS. Ook hier is echter geen sprake van een gezagsverhouding

In 2020 zal de organisatie aanpassingen maken aan het directiereglement, in verband met de afronding van de invoering van de matrixorganisatie. Ook zullen naar aanleiding van de samenwerking met Beeld en Geluid Den Haag mogelijk nog verdere wijzigingen worden aangebracht in de governance en het toezicht.

Remuneratiecommissie en auditcommissie

De heer Minkman trad op verzoek van de directeur-bestuurder en controller nog éénmaal op als voorzitter van de Auditcommissie vergadering van 22 maart 2019, dit viel binnen de formele verlengingstermijn van zijn zittingsperiode.

De heer Joustra is benoemd tot vice-voorzitter en neemt het voorzitterschap van de remuneratiecommissie over van de heer Minkman.

De onafhankelijkheid van de accountant is voldoende en er is gerapporteerd aan Beeld en Geluid conform de regels. Met het vertrek van de heer Minkman en de aanstelling van mevrouw Pigeaud als nieuwe voorzitter van de Auditcommissie is besloten de accountantswissel (conform de Governance Code Cultuur eens per 4 jaar), 1 jaar uit te stellen in verband met de bij de accountant aanwezige kennis en ervaring over Beeld en Geluid, welke mevrouw Pigeaud tot ondersteuning kunnen zijn.

Benoeming Mieke Pigeaud

De benoemings- en selectiecommissie voor de functie van Raad van Toezicht lid na defungeren van de heer Minkman bestond uit de heer Joustra (voorzitter) en mevrouw Saam. Met het vertrek van de heer Minkman werd gezocht naar een nieuw lid met het profiel ‘financiële expertise’, die hem kon opvolgen als voorzitter van de Auditcommissie.

In mevrouw Mieke Pigeaud ziet de raad een geschikte kandidaat om de Raad te completeren. Met haar ervaring op financieel gebied, is zij de aangewezen persoon om de Auditcommissie te gaan leiden. Voorts concludeerde de Raad dat mevrouw Pigeaud voldoende onafhankelijk kan acteren als toezichthouder.

De werving geschiedde openbaar en met de inzet van werving- en selectiebureau Public Spirit.

Zelfevaluatie

Conform de Governance Code Cultuur voerde de Raad van Toezicht in december van 2019 een zelfevaluatie uit naar het eigen functioneren en samenspel met de directeur-bestuurder. Dit jaar heeft de Raad een evaluatie uitgevoerd aan de hand van een aantal door de voorzitter geformuleerde vragen. Uit de zelfevaluatie kwamen enkele verbeterpunten naar voren die zijn vervat in acties die zijn toegevoegd aan de bestaande actielijst van de Raad. Enkele acties hebben betrekking op het updaten van de kennis van de leden op het gebied van governance en financieel toezicht houden. Tevens sprak de Raad zijn voorkeur uit om volgend jaar een uitgebreide evaluatie uit te voeren waarin vooral aandacht wordt besteed aan de raad in individueel persoon, hun drijfveren en hoe zij daarmee een evenwichtig geheel kunnen creëren.

Aftreedrooster en ledenoverzicht Raad van Toezicht t/m 31 december 2019

lid

1e benoeming per

2e benoeming per

uiterlijk defungeren

Onno Hoes (voorzitter)

11 juli 2019

11 juli 2023

11 juli 2027

Karin de Groot

14 februari 2013

14 februari 20171

14 februari 2021

Julia Noordegraaf

1 oktober 2016

1 oktober 20201

1 oktober 2024

Bert Huisjes

1 april 2017

N.v.t.

1 april 20211

Arendo Joustra

1 september 2017

1 september 20211

1 september 2025

Hedwig Saam

22 februari 2018

22 februari 20221

22 februari 2026

Mieke Pigeaud

13 juni 2019

13 juni 2023

13 juni 2027

 1. Artikel 21 van de nieuwe statuten van Beeld en Geluid (d.d. 20 februari 2019) kent een overgangsbepaling rondom ‘onverenigbaarheid’. De leden die reeds zitting hebben in de RvT ten tijde van de statutenwijziging maken in beginsel allemaal hun termijn af. De leden eerder benoemd door de NPO conform de oude statuten (d.d. 2 mei 2017) maken hun eerste termijn af waarna zij aftreden. Voor de overige leden geldt dat na afloop van de eerste termijn een toetsing plaatsvindt of zij al dan niet kunnen aanblijven i.v.m. de borging van onafhankelijkheid in de samenstelling van de RvT; de toetsing gebeurt aan de hand van de statuten en het vastgestelde RvT profiel (d.d. 4 februari 2019).

Nevenfuncties Raad van Toezicht leden t/m 31 december 2019

Onno Hoes
Voorzitter Raad van Toezicht

Hoofdfunctie: Voorzitter Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs
Nevenfunctie(s):

 • Bestuurslid United World College Maastricht
 • Bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei
 • Lid studiegroep interbestuurlijke- en financiële verhoudingen, ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Lid hoofdbestuur MKB Nederland
 • Voorzitter VVD Regio Zuid

Arendo Joustra
Vice-voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter remuneratiecommissie

Hoofdfunctie: Hoofdredacteur Elsevier Weekblad
Nevenfunctie(s):

 • Secretaris Willem Oltmans Stichting
 • Bestuurslid Bart Tromp Stichting
 • Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Mediageheugen
 • Lid Raad van Toezicht Roosevelt Institute for American Studies
 • Bestuurslid Lucas Ooms Fonds
 • Bestuurslid Jac. van Veen Persprijs
 • Lid Commissie Huizinga-lezing
 • Lid Comité van Aanbeveling GerardvanWesterloo.nl
 • Lid Commissie Toezicht en Naleving / Raad van Uitvoering CAO voor het Uitgeverijbedrijf
 • Lid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Jurylid Zilveren Camera

Karin de Groot
Raad van Toezicht lid
Hoofdfunctie: Directeur iTV Studios Nederland
Nevenfunctie(s): geen

Julia Noordegraaf
Raad van Toezicht lid, lid Remuneratiecommissie
Hoofdfunctie: Hoogleraar Digitaal Erfgoed, Faculteit der Geesteswetenschappen UvA
Nevenfunctie(s):

 • Lid Bestuur voor Media Studies, Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities - CLARIAH
 • Tot 10 oktober 2019: Lid Executive Team Europese Time Machine CSA Project
 • Vanaf 10 oktober 2019: Vice President Time Machine Organisation

Bert Huisjes
Raad van Toezicht lid
Hoofdfunctie: Directeur Omroep WNL
Nevenfunctie(s): geen

Hedwig Saam
Raad van Toezicht lid, lid Auditcommissie
Hoofdfunctie: Directeur Museum Het Valkhof
Nevenfunctie(s):

 • Lid Raad van Toezicht Wereldmuseum Rotterdam (WMR)
 • Lid Raad van Toezicht het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW, bestaande uit Museum Volkenkunde, het Tropenmuseum en het Afrika Museum).
 • Lid Raad van Toezicht Dutch Design Foundation (Dutch Design Week)

Mieke Pigeaud
Raad van Toezicht lid, voorzitter Auditcommissie

Hoofdfunctie: Eigenaar Pi Control

 • Lid Raad van Toezicht Consumentenbond
 • Lid Ledenraad Vereniging Achmea
 • Lid Raad van Commissarissen Havenbedrijf Amsterdam N.V.

PDF DOWNLOAD

Bericht van de Raad van Toezicht