Jaarverslag 2019

Vergelijkende cijfers

In dit financieel jaarverslag zijn ter vergelijk de door het ministerie van OCW goedgekeurde begroting voor het jaar 2019 opgenomen en de door het ministerie goedgekeurde begroting voor het jaar 2020.

De begroting 2019 is opgesteld op basis van de organisatie-indeling zoals deze medio augustus 2019 bestond en conform de richtlijnen van het ministerie op basis van het prijspeil 2018. Dit leidt op enkele plaatsen in de verantwoording tot verschillen. Daar waar deze verschillen substantieel zijn worden deze verschillen toegelicht.

Tevens zijn de realisatiecijfers van 2018 in de verantwoording opgenomen. Het vergelijk met deze cijfers geeft verschillen te zien die nauw samenhangen met de wijzigingen in de organisatievorm, deze worden verder niet nader toegelicht.