Jaarverslag 2019

Balans per 31 december 2019

Na verdeling resultaat

(in euro's)

31 december 2019

31 december 2018

ACTIVA

Immateriƫle vast activa

Software

2.873.585

2.260.847

IVA in ontwikkeling

987.688

612.400

3.861.273

2.873.247

Materiƫle vaste activa

Gebouwen en terreinen

28.583.077

29.766.886

Inventaris en apparatuur

4.547.818

5.472.328

MVA in ontwikkeling

1.321.691

462.496

34.452.586

35.701.710

Totaal vaste activa

38.313.859

38.574.957

Totaal vlottende activa

34.439.031

33.236.939

Totaal activa

72.752.890

71.811.896

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

516.137

510.813

Bestemmingsreserves

8.920.152

9.701.250

9.436.289

10.212.063

Langlopende schulden

49.843.153

50.723.665

Kortlopende schulden

13.473.448

10.876.168

Totaal passiva

72.752.890

71.811.896