Jaarverslag 2019

WNT-verantwoording 2019

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

Bezoldiging topfunctionarissen

(in euro's)

Eppo van Nispen tot Sevenaer

Functiegegevens

Algemeen directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1-1 t/m 31-12

Deeltijdfactor in fte

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

178.676

Beloningen betaalbaar op termijn

13.506

Subtotaal

192.182

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

nvt

Bezoldiging

192.182

Gegevens 2018

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1-2 t/m 31-12

Omvang dienstverband 2018 (in fte)

1

Dienstbetrekking?

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

142.560

Beloningen betaalbaar op termijn

12.030

Subtotaal

154.590

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

173.250

Bezoldiging

154.590

Toezichthoudende topfunctionarissen (Raad van Toezicht)

(in euro's)

Guusje ter Horst

Onno Hoes

Julia Noordegraaf

Karin de Groot

Hedwig Saam

Mieke Pigeaud

Functie

Voorzitter

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde benoeming in 2019

1-1 t/m 10-7

13-6 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

13-6 t/m 31-12

Bezoldiging

Beloning

4.002

3.669

4.680

4.680

5.436

2.945

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

15.307

16.025

19.400

19.400

19.400

10.683

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale beloning

4.002

3.669

4.680

4.680

5.436

2.945

Gegevens 2018

Aanvang en einde benoeming in 2018

1-1 t/m 31-12

nvt

1-1 t/m 31-12

1-1 t/m 31-12

1-3 t/m 31-12

nvt

Bezoldiging

Bezoldiging

7.200

nvt

3.600

3.600

2.400

nvt

Individueel toepasselijke beloningsmaximum

28.350

18.900

18.900

15.750

De overige leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging. Deze leden zijn voor Beeld en Geluid; Shula Rijxman, Mark Minkman en Arendo Joustra (op eigen verzoek). Bert Huisjes heeft in 2019 geen vergoeding ontvangen en ontvangt deze in 2020 en deze zal opgenomen worden in de WNT verantwoording 2020.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen.

Er zijn in 2019 geen uitkeringen aan topfunctionarissen verstrekt wegens beëindiging dienstverband.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.