Jaarverslag 2019

Bijlagen

Overzicht additioneel gefinancierde activiteiten en projecten

NDE

De erfgoedsector werkt in het Netwerk Digitaal Erfgoed samen om erfgoedcollecties zo goed mogelijk toegankelijk te maken en te houden. De doelstellingen zijn samengevat in drie sleutelwoorden: digitaal erfgoed zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. Door collecties aan elkaar te koppelen, zorgen we tevens voor een grotere maatschappelijke meerwaarde van ons digitaal erfgoed en bieden we de gebruikers ervan een betere en rijkere ervaring. Deze visie is de leidraad voor het netwerk en is verwoord in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Het Netwerk Digitaal Erfgoed is in 2014 ontstaan op initiatief en met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld en Geluid is een van de vijf landelijke knooppunten die met elkaar het NDE-bestuur vormen en daarmee een voortrekkersrol vervult. De andere instellingen zijn Koninklijke Bibliotheek, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en het Nationaal Archief.

Migration in the Arts and Sciences

In the project 'Migration in the Arts and Sciences' wordt een thematische collectie bijeen gebracht over migratie van, naar en binnen Europa en zullen de effecten worden getoond die migratie heeft gehad in Europa op de kunst, wetenschap en geschiedenis.

Beeld en Geluid heeft in samenwerking met EUscreen partners audiovisuele collecties aangeleverd voor de thematische collectie die te vinden is via Europeana: https://www.europeana.eu/portal/nl/collections/migration. Tevens is er een video-blog geschreven over de Watersnoodramp waarbij av materiaal uit de Beeld en Geluid collectie is gebruikt. Deze blog is vervolgens geciteerd in de Engelstalige Wikipedia pagina over de Watersnoodramp.

Clariah

Het infrastructuurproject CLARIAH en Beeld en Geluid hebben april 2019 de Media Suite gelanceerd, de online omgeving die het mogelijk maakt om onderzoek uit te voeren met grootschalige multimediale erfgoedcollecties. Beeld en Geluid, Eye Filmmuseum, Data Archiving and Networked Services (DANS) en de Koninklijke Bibliotheek stellen grote delen van hun gedigitaliseerde collectie beschikbaar via deze omgeving. De bedoeling is dat meer instellingen zullen volgen. Dankzij de landelijke ICT-infrastructuur die in CLARIAH wordt gebouwd kunnen collecties ook online worden geraadpleegd, bijvoorbeeld via de Media Suite die media-collecties op één ‘virtuele’ plek samenbrengt. Onderzoekers kunnen putten uit een grote schat aan multimediale data bestaande uit onder meer radio, televisie, film, oral history, kranten, omroepgidsen, kijk- en luistercijfers, filmposters en foto’s. Hiermee wordt ‘Big Erfgoed Data’ in samenhang toegankelijk gemaakt voor onderzoek.

ReTV

ReTV is een driejarig project gefinancierd door het het Horizon 2020 research & innovation programma van de Europese Unie. In ReTV wordt onderzoek gedaan naar nieuwe oplossingen voor omroepen en hun content partners om hun materiaal te publiceren op meerdere mediakanalen (bijv. social media), aangepast aan het beoogde publiek. Het project levert een support systeem voor het publiceren van audiovisuele content. Dit zogenaamde Trans Vector Platform (TVP) helpt omroepen door diepgaande inzichten in het tv-publiek en hun interacties met videocontent te bieden.

Comerda

Dit is een CATCH valorisatie project. De resultaten (tools/technische omgeving) uit het Comerda project worden beschikbaar gemaakt aan eindgebruikers in CLARIAH via de Media Suite voor onderzoekers. Het gaat hier specifiek om een integrale zoekomgeving voor alle Beeld en Geluid collecties, en specifiek het integreren van de omroepgidsen in de Media Suite.

Agora

Dit is een CATCH valorisatie project. De resultaten (tools/technische omgeving) uit het Agora project worden beschikbaar gemaakt aan eindgebruikers in CLARIAH via de Media Suite voor onderzoekers. Het gaat hier specifiek om de integratie van het DIVE-XL platform die het mogelijk maakt om via linked open data door aangesloten collecties van Beeld en Geluid en Rijksmuseum te browsen.

Europeana DSI 4

Europeana brengt digitaal erfgoed uit heel Europa samen en werkt aan nieuwe manieren om erfgoed te presenteren. Het initiatief wordt gefinancierd uit middelen van de EU. Beeld en Geluid is een van de kernpartners in het project DSI. We zijn onder meer verantwoordelijk voor het mobiliseren van de audiovisueel erfgoed community (via EUscreen) en het coördineren van Europeana Tech, de community die zich richt op het het ontwikkelen van technische innovaties voor het annoteren, cureren en distribueren van digitaal erfgoed.

Multimedia Preservation RVO In dit project is samengewerkt met IDFA Doclab en MIT (USA). Beeld en Geluid heeft op basis van gesprekken met experts een White Paper geschreven over het preserveren van interactieve media. Link: http://publications.beeldengeluid.nl/pub/613 Het project wordt voortgezet in samenwerking met IDFA. Komende jaren wordt systematisch gewerkt aan het archiveren van interactieve documentaires die tijdens het festival vertoond worden.

Open archief

Open Archief brengt makers en erfgoedinstellingen met elkaar in gesprek over het belang van creatief hergebruik van erfgoed en het beschikbaar stellen van online collecties. Makers worden uitgenodigd om te experimenteren met de mogelijkheden van digitale erfgoedcollecties op creatief, technisch en auteursrechtelijk gebied. De kennis over hergebruik die tijdens dit talentontwikkelingstraject wordt opgedaan, wordt gedeeld met makers en erfgoedprofessionals, onder andere via een blog waarop makers hun ervaringen delen en het creatieve proces zichtbaar maken, een symposium waar makers en erfgoedprofessionals in gesprek gaan over creatief hergebruik van erfgoedcollecties, en een publicatie met aanbevelingen over hergebruik, auteursrecht en duurzame opslag

Fairview

FAIRview genereert gepersonaliseerde videosamenvattingen van het nieuws en ontwikkelt meettechnieken om de kwaliteit van de video's en hun potentieel voor desinformatie te beoordelen.

Kind in gesprek met Media

In 'Kinderen in gesprek met media' wordt onderzocht hoe we op een verantwoordelijke manier kind-robot interactie kunnen vormgeven: niet alleen informerend op een manier die kinderen snappen en leuk vinden, maar ook met aandacht voor transparantie, privacy en bewustwording rond het gebruik van 'artificiële intelligentie’

Time Machine

Time Machine bouwt een grootschalige simulator die tweeduizend jaar Europese geschiedenis in kaart brengt en kilometers aan archieven en grote collecties van musea transformeert in een digitaal informatiesysteem.

Time Machine is een programma dat onderzoeksteams en een groot aantal instellingen uit heel Europa samenbrengt. Het doel van dit consortium is om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor het scannen, analyseren, benaderen, bewaren en communiceren van cultureel erfgoed op een enorme schaal. De hieruit voortkomende data vormt de basis voor de reconstructie van de historische evolutie van een groot deel van de Europese steden en de economische, culturele en migratienetwerken tussen deze stedelijke knooppunten.

Europeana Media

In Europeana Media wordt een Enhanced Unified Playout Service (EUPS) ontwikkeld die erfgoedinstellingen een kwalitatieve en gebruiksvriendelijke mediaspeler biedt voor het afspelen en hergebruiken van video en audio content.

Europeana Media wil met de EUPS de aantrekkelijkheid, zichtbaarheid en interactie met het Europese audiovisuele erfgoed verbeteren en onderzoek en hergebruik ervan stimuleren. De EUPS zal daarom functionaliteiten bieden die onderzoekers, onderwijzers en andere gebruikers helpen om audiovisuele content van Europeana beter toegankelijk te maken voor (her)gebruik in hun eigen werk, zoals het citeren van videofragmenten, ondersteuning voor ondertiteling en het insluiten van media.

Common Culture

Europeana Common Culture heeft als doel de gedeelde infrastructuur van Europeana's nationale aggregatoren voor cultureel erfgoed te harmoniseren en verbeteren. Daarnaast wil het project de hoeveelheid en kwaliteit van de metadata vergroten.

Europeana Common Culture heeft tot doel een geharmoniseerde en gecoördineerde omgeving voor Europeana's nationale aggregatoren te ontwikkelen, samen te werken, middelen en technische middelen te delen en gemeenschappelijke aanbevelingen en normen overeen te komen. Bovendien zal het project de kwaliteit van inhoud en metadata verbeteren om de gebruikerstevredenheid te verhogen. Beeld en Geluid is betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de data en metadata.

Netwerk Mediawijsheid

Netwerk Mediawijsheid is in 2008 als project opgericht op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij het netwerk zijn meer dan 1000 organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen aangesloten, allen actief op het gebied van mediawijsheid. Denk aan ict-bedrijven, bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, uitgeverijen, onderzoeksinstituten, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties.

Netwerk Mediawijsheid wordt aangestuurd door 5 toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid: ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet, Koninklijke Bibliotheek en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid als penvoerder sinds 2015. . Hun gezamenlijke missie: Nederland mediawijs. Binnen het Netwerk is Beeld en Geluid het nationaal clubhuis mediawijsheid. Als zodanig is het dé plek waar de aangesloten organisaties elkaar treffen op evenementen, expertmeetings en bijeenkomsten die in het teken staan van verbinden, versterken en inspireren.

Mediaschatkist

In 2019 startten we het project De Mediaschatkist. Deze kist is bestemd voor basisscholen en zit vol met interactieve spellen en speelse lesopdrachten die zijn gebaseerd op de spellen die we nu al in het museum aanbieden. Voor de ontwikkeling van het Mediaschatkist-concept ontvingen we een subsidie van € 15.000 van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Evy Düsman, student interaction design aan TU Delft, heeft het mediagebruik en de mediawijsheid van 160 basisscholieren in haar afstudeerstage nauwgezet onderzocht ten behoeve van de ontwikkeling van de Mediaschatkist.

In 2020 gaan we de Mediaschatkist verder ontwikkelen, onder meer met mobiele versies van interactieve elementen uit het nieuwe museum, om zo de ervaring uit het nieuwe museum naar scholen toe te brengen. Momenteel zijn we fondsen aan het verwerven voor de realisatie hiervan.

Colofon

Redactie:
Wendy van Garderen, Martijn Laar, Eppo van Nispen tot Sevenaer, Harm Post, Johan Oomen, Jette Pellemans, Marius Snyders, Julia Vytopil.

Beeldredactie:
Jennemiek Leijssen

Ontwerp
KNOEFF communicatie-ontwerp, Amsterdam

Creatie- en publicatiesoftware
Tangelo Software B.V., Zeist