Jaarverslag 2019

Staat van baten en lasten 2019

(in euro's)

Realisatie 2019

Begroting 2019

Realisatie 2018

Begroting 2020

Baten

Inkomsten dienstverlening

1.067.268

870.400

1.325.871

1.019.856

Inkomsten Experience

2.645.916

2.683.697

2.719.730

2.494.390

Sponsorinkomsten

480.731

799.000

539.437

700.000

Overige inkomsten

44.161

50.000

77.617

43.000

Totale opbrengsten

4.238.076

4.403.097

4.662.655

4.257.246

Structurele subsidie OCW

23.545.941

22.885.408

22.885.408

23.545.939

Subsidie culturele basisinfrastructuur

220.496

209.209

214.324

220.494

Subsidie Erfgoedwet

109.136

103.549

106.080

109.134

Subsidies additioneel gefinancierde activiteiten

4.947.444

3.259.307

3.700.632

5.072.698

Overige subsidies en bijdragen

790.609

282.673

240.000

Totale subsidies/bijdragen

29.613.626

26.457.473

27.189.117

29.188.265

Totaal baten

33.851.702

30.860.570

31.851.772

33.445.511

Lasten

Beheerlasten personeel

2.587.828

1.458.561

1.618.948

2.894.950

Beheerlasten materieel

5.734.798

5.938.984

5.333.345

6.113.409

Opbrengst interne doorbelastingen

(141.545)

(150.000)

(145.872)

(160.000)

P1

Totale beheerlasten

8.181.081

7.247.545

6.806.421

8.848.359

Personele lasten structureel gefinancierde activiteiten

12.860.212

11.826.441

11.573.070

12.255.448

Materiële lasten structureel gefinancierde activiteiten

10.499.189

9.925.587

9.820.306

10.876.090

Interne doorbelastingen

141.545

150.000

145.872

160.000

P2

Totale lasten structureel gefinancierde activiteiten

23.500.946

21.902.028

21.539.248

23.291.538

Totaal lasten

31.682.027

29.149.573

28.345.669

32.139.897

Saldo uit gewone bedrijfsvoering

2.169.675

1.710.997

3.506.103

1.305.614

P1

Rentebaten

7.013

7.061

P1

Rentelasten

(2.952.462)

(2.952.117)

(3.002.300)

(2.900.870)

Exploitatieresultaat

(775.774)

(1.241.120)

510.864

(1.595.256)

Mutatie bestemmingsreserves

781.098

1.241.120

(509.486)

1.595.256

Netto resultaat

5.324

1.378